डाउनलोड

About Us

१] ६२ वा वार्षिक अहवाल २०१९-२० [१४.५ | pdf]  View

२] २५० मे.टन क्षमता गोदाम बांधकाम अंदाजपत्रक [१७८ KB | pdf] View

३] गोदाम बांधकाम नकाशे ५० मे.टन ते १८०० मे.टन क्षमतेनुसार

   • ५० मे.टन क्षमता [३५० KB  | pdf] View
   • १०० मे.टन क्षमता [३५५ KB | pdf] View
   • १५० मे.टन क्षमता [३५७ KB | pdf] View
   • २०० मे.टन क्षमता [३६० KB | pdf] View
   • २५० मे.टन क्षमता [३६६ KB | pdf] View
   • ४५० मे.टन क्षमता [४०७ KB | pdf] View
   • ५१०  मे.टन क्षमता [३९७ KB | pdf] View
   • १००० मे.टन क्षमता [३८३ KB | pdf] View
   • १८०० मे.टन क्षमता [४६१ KB | pdf] View

४] अभिनव शेतमाल तारण कर्ज योजना.[ ३ MB | jpg] View

५] सन २०२०-२१ चे सुधारित अंदाजपत्रक आणि सन २०२१-२२ साठीचे अंदाजपत्रक [९.८०MB | pdf]  View

६] महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ – सेवा हमी कायदयांतर्गत वखार महामंडळातर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा.[२१५ KB | pdf] View

७] कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाला सामोरे जाणाऱ्या महिलांसाठी तक्रार व्यवस्थापन. View

८] महामंडळामधील अभियांत्रिकी कामाच्या खंडीत / काळया यादीतील एजन्सींची प्रक्रिया.[४७८KB | pdf]  View

९] काळ्या यादीतील समाविष्ट असलेल्या बांधकाम कंत्राटदारांच्या यादीसाठी येथे क्लिक करा.[७.६MB | zip]  View

१०] रिक्त जागेच्या नोंदणीचे मोबाइल अॅप आणि मॅन्युअल .[२.३८MB | zip] View

११] महा वखार मालमत्ता मॅपरसाठी दुवा डाउनलोड करा.[४.८ MB | zip] View