श्री. एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री


श्री. देवेंद्र फडणवीस
माननीय उपमुख्यमंत्री


श्री. अजित पवार
माननीय उपमुख्यमंत्री


श्री. अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी
माननीय मंत्री - अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, पणन


श्री. अनुप कुमार, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन)


डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, भा.प्र.से.
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

423423 -A A +A English

डाउनलोड

About Us

वार्षिक अहवाल
 • ६५वा वार्षिक अहवाल २०२२-२३ [३९ | pdf]  View
 • ६४ वा वार्षिक अहवाल २०२१-२२ [१४.९ | pdf]  View
 • ६३ वा वार्षिक अहवाल २०२०-२१ [१४.५ | pdf]  View
 • ६२ वा वार्षिक अहवाल २०१९-२० [१४.५ | pdf]  View
शेतकरी उत्पादक संस्था यांना गोदामाची तांत्रिक मंजुरी मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली कार्यपद्धती.
२५० मे.टन क्षमता गोदाम बांधकाम अंदाजपत्रक
६०० मे.टन व १२०० मे.टन क्षमतेचे गोदाम बांधकामाचे अंदाजपत्रक
६०० मे.टन क्षमतेचे गोदाम बांधकामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक
१२०० मे.टन क्षमतेचे गोदाम बांधकामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक
गोदाम बांधकाम नकाशे ५० मे.टन ते १८०० मे.टन क्षमतेनुसार
 • ५० मे.टन क्षमता [३५० KB  | pdf] View
 • १०० मे.टन क्षमता [३५५ KB | pdf] View
 • १५० मे.टन क्षमता [३५७ KB | pdf] View
 • २०० मे.टन क्षमता [३६० KB | pdf] View
 • २५० मे.टन क्षमता [३६६ KB | pdf] View
 • ४५० मे.टन क्षमता [४०७ KB | pdf] View
 • ५१०  मे.टन क्षमता [३९७ KB | pdf] View
 • ६०० मे.टन क्षमता [३८८ KB | pdf] View
 • १००० मे.टन क्षमता [३८३ KB | pdf] View
 • १२०० मे.टन क्षमता [४१२ KB | pdf] View
 • १८०० मे.टन क्षमता [४६१ KB | pdf] View
अंदाजपत्रक
 • सन २०२३- २४ चे सुधारित महसुल अंदाजपत्रक व सन २०२४- २५चे महसुल अंदाजपत्रक [३४ MB | pdf]  View
 • सन २०२२-२३ चे सुधारित महसुल अंदाजपत्रक व सन २०२३-२४ चे महसुल अंदाजपत्रक [२९.९ MB | pdf]  View
 • सन २०२१-२२ चे सुधारित महसुल अंदाजपत्रक व सन २०२२-२३ चे महसुल अंदाजपत्रक [३२. ९ MB | pdf]  View
 • सन २०२०-२१ चे सुधारित अंदाजपत्रक आणि सन २०२१-२२ साठीचे अंदाजपत्रक [९.८०MB | pdf]  View
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ - सेवा हमी कायदयांतर्गत वखार महामंडळातर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा.
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाला सामोरे जाणाऱ्या महिलांसाठी तक्रार व्यवस्थापन.
काळ्या यादीतील समाविष्ट असलेल्या बांधकाम कंत्राटदारांच्या यादीसाठी येथे क्लिक करा.
महामंडळामधील अभियांत्रिकी कामाच्या खंडीत / काळया यादीतील एजन्सींची प्रक्रिया.
रिक्त जागेच्या नोंदणीचे मोबाइल अँप आणि मॅन्युअल
महा वखार मालमत्ता मॅपरसाठी दुवा डाउनलोड करा.
अनुकंपा कारणास्तव नोकरीसाठी असलेली प्रारूप प्रतीक्षा यादी
 • गट ‘क’ साठीची अनुकंपा कारणास्तव नोकरीसाठी असलेली अंतिम प्रतिक्षायादी (सन २०१७ ते २०२३) [८०० KB | pdf]  View
 • गट ‘ड’ साठीची अनुकंपा कारणास्तव नोकरीसाठी असलेली अंतिम प्रतिक्षायादी (सन २०१७ ते २०२३) [२ MB | pdf]  View
 • गट ‘क’ साठीची अनुकंपा कारणास्तव नोकरीसाठी असलेली प्रारुप प्रतिक्षायादी सन २०१७ ते २०२३[८१५ KB | pdf]  View
 • गट ‘ड’ साठीची अनुकंपा कारणास्तव नोकरीसाठी असलेली प्रारुप प्रतिक्षायादी सन २०१७ ते २०२३ [२ MB | pdf]  View
 • गट ‘क’ साठीची अनुकंपा कारणास्तव नोकरीसाठी असलेली अंतिम प्रतीक्षा यादी २०२२) [२२४ KB | pdf]  View
 • गट ‘ड’ साठीची अनुकंपा कारणास्तव नोकरीसाठी असलेली अंतिम प्रतीक्षा यादी २०२२) [२२४ KB | pdf]  View
साप्ताहिक किंमत सनियंत्रण अहवाल
 • Weekly Price Monitoring Report 01.07.2024 [5 MB | pdf] View
 • साप्ताहिक बाजारभाव अहवाल 01.07.2024[1,020 KB | pdf] View
 • साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल – 01.07.2024[1 MB | pdf] View
 • Weekly Price Monitoring Report 13.05.2024 English[5 MB | pdf] View
 • साप्ताहिक किंमत सनियंत्रण अहवाल 13.05.20242024.[1 MB | pdf] View
 • साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल – 13.05.2024.[1 MB | pdf] View
 • Weekly Price Monitoring Report – 29.04.2024 English [5 MB | pdf]  View
 • साप्ताहिक किंमत सनियंत्रण अहवाल 29.04.2024 [१ MB | pdf]  View
 • साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल – 29.04.2024 [917 KB | pdf]  View
 • All Commodity Forecast Report [782 KB | pdf]  View
 • Weekly Price Monitoring Report – 07.01.2024 [९५१ KB | pdf]  View
 • साप्ताहिक किंमत सनियंत्रण अहवाल ०७.०१.२०२४ [१ MB | pdf]  View
 • साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल – ०५.०१.२०२४ [१ MB | pdf]  View
 • Weekly Price Monitoring Report – २४.१२.२०२३ English [१ MB | pdf]  View
 • साप्ताहिक किंमत सनियंत्रण अहवाल २४.१२.२०२३ [१ MB | pdf]  View
 • साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल – २२.१२.२३ [१ MB | pdf]  View
 • Weekly Price Monitoring Report – 18.12.2023 English [१ MB | pdf]  View
 • साप्ताहिक किंमत सनियंत्रण अहवाल १८.१२.२३ [१ MB | pdf]  View
 • साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल – १८.१२.२३ [१ MB | pdf]  View
 • All Commodity Forecast Report [549 KB | pdf]  View
 • Weekly prices monitoring report – 19.11.2023 [१ MB | pdf]  View
 • साप्ताहिक किंमत सनियंत्रण अहवाल १९.११.२०२३ [१ MB | pdf]  View
 • साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल – १९.११.२०२३ [१ MB | pdf]  View
 • Weekly prices monitoring report – 5.11.2023 [१ MB | pdf]  View
 • साप्ताहिक किंमत सनियंत्रण अहवाल ५.११.२०२३ [१ MB | pdf]  View
 • साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल – ५.११.२०२३ [१ MB | pdf]  View
 • Weekly prices monitoring report – ०८.१०.२०२३ [१ MB | pdf]  View
 • साप्ताहिक किंमत सनियंत्रण अहवाल – ०८.१०.२०२३ – .[१ MB | pdf]  View
 • साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल – ०६..१०.२०२३.[१ MB | pdf]  View
 • Weekly prices monitoring report – ०१.१०.२०२३ [१ MB | pdf]  View
 • साप्ताहिक किंमत सनियंत्रण अहवाल – ०१.१०.२०२३ – .[१ MB | pdf]  View
 • साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल – २२.०९.२०२३.[१ MB | pdf]  View