डाउनलोड

About Us

१] वखार केंद्र सूची [५१४KB | pdf]  View

२] वार्षिक अहवाल

   • ६३ वा वार्षिक अहवाल २०२०-२१ [१४.५ | pdf]  View
   • ६२ वा वार्षिक अहवाल २०१९-२० [१४.५ | pdf]  View

३] शेतकरी उत्पादक संस्था यांना गोदामाची तांत्रिक मंजुरी मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली कार्यपद्धती. [१०७KB | pdf]  View
४] २५० मे.टन क्षमता गोदाम बांधकाम अंदाजपत्रक [१७८ KB | pdf] View

५] गोदाम बांधकाम नकाशे ५० मे.टन ते १८०० मे.टन क्षमतेनुसार

   • ५० मे.टन क्षमता [३५० KB  | pdf] View
   • १०० मे.टन क्षमता [३५५ KB | pdf] View
   • १५० मे.टन क्षमता [३५७ KB | pdf] View
   • २०० मे.टन क्षमता [३६० KB | pdf] View
   • २५० मे.टन क्षमता [३६६ KB | pdf] View
   • ४५० मे.टन क्षमता [४०७ KB | pdf] View
   • ५१०  मे.टन क्षमता [३९७ KB | pdf] View
   • १००० मे.टन क्षमता [३८३ KB | pdf] View
   • १८०० मे.टन क्षमता [४६१ KB | pdf] View

६] अभिनव शेतमाल तारण कर्ज योजना.[ ३ MB | jpg] View

७] अंदाजपत्रक

   • सन २०२१-२२ चे सुधारित महसुल अंदाजपत्रक व सन २०२२-२३ चे महसुल अंदाजपत्रक [३२. ९ MB | pdf]  View
   • सन २०२०-२१ चे सुधारित अंदाजपत्रक आणि सन २०२१-२२ साठीचे अंदाजपत्रक [९.८०MB | pdf]  View

८] महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ – सेवा हमी कायदयांतर्गत वखार महामंडळातर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा.[२१५ KB | pdf] View

९] कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाला सामोरे जाणाऱ्या महिलांसाठी तक्रार व्यवस्थापन. View

१०] काळ्या यादीतील समाविष्ट असलेल्या बांधकाम कंत्राटदारांच्या यादीसाठी येथे क्लिक करा.[९.९३ MB | zip]  View

११] महामंडळामधील अभियांत्रिकी कामाच्या खंडीत / काळया यादीतील एजन्सींची प्रक्रिया.[४७८KB | pdf]  View

१२] रिक्त जागेच्या नोंदणीचे मोबाइल अॅप आणि मॅन्युअल .[२.३८MB | zip] View

१३] महा वखार मालमत्ता मॅपरसाठी दुवा डाउनलोड करा.[४.८ MB | zip] View

१४] अनुकंपा कारणास्तव नोकरीसाठी असलेली प्रारूप प्रतीक्षा यादी

   • गट ‘क’ साठीची अनुकंपा कारणास्तव नोकरीसाठी असलेली अंतिम प्रतीक्षा यादी २०२२) [२२४ KB | pdf]  View
   • गट ‘ड’ साठीची अनुकंपा कारणास्तव नोकरीसाठी असलेली अंतिम प्रतीक्षा यादी २०२२) [२२४ KB | pdf]  View