प्रशासकीय व्यवस्था

डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, भा.प्र.से.

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४२०६८१२,

फॅक्स क्रं. :- ०२०-२४२०६८१९, २४२०६८४९

श्री. दिपक शिंदे

सहव्यवस्थापकीय संचालक व सचिव

दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४२०६८२२,
फॅक्स क्रं. :- ०२०-२४२०६८४९

श्री. शरद एन. रेवतकर

प्रभारी. महाव्यवस्थापक (अभि.)

दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४२०६८५०,
फॅक्स क्रं. :- ०२०-२४२०६८४९

श्रीमती. अस्मिता एस. बाजी

महाव्यवस्थापक (ले व प) तथा वित्तीय सल्लागार

दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४२०६८६०,
फॅक्स क्रं. :- ०२०-२४२०६८४९

श्री. अविनाश आर. पांडे

महाव्यवस्थापक (व्य. वि. व प्र. नि.)

दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४२०६८४०,
फॅक्स क्रं. :- ०२०-२४२०६८४९

श्री. किरण. बी. कुलथे

प्रोग्रॅमर (संगणक)

दूरध्वनी क्रं. : – ०२०-२४२०६८३८,
फॅक्स क्रं. :- ०२०-२४२०६८४९

श्रीमती. स्वाती ए. शिंदे

उपमहाव्यवस्थापक (वित्त)

दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४२०६८७९,
फॅक्स क्रं. :- ०२०-२४२०६८४९

श्रीमती. ज्योती. एम. कावरे

उपमहाव्यवस्थापक (आस्थापना, विधी, जमिन व प्रशासन)

दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४२०६८७०/२३,
फॅक्स क्रं. :- ०२०-२४२०६८४९

श्री. प्रशांत. एस. बारावकर

उपमहाव्यवस्थापक (व्य. वि.)

दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४२०६८४५,
फॅक्स क्रं. :- ०२०-२४२०६८४९

श्री. सुरेश ए. शिंदे

व्यवस्थापक (देयके व वसुली)

दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४२०६८६३,
फॅक्स क्रं. :- ०२०-२४२०६८४९

श्रीमती. स्वरूपा एस देशपांडे

व्यवस्थापक (व्य. वि. व प्र. नि.)

दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४२०६८४५,
फॅक्स क्रं. :- ०२०-२४२०६८४९

श्री. मिलिंद. वाय. पाटील

व्यवस्थापक (वित्त)

दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४२०६८६२,
फॅक्स क्रं. :- ०२०-२४२०६८६५

श्री. विजय के. दारकुंडे

व्यवस्थापक(QC)(अतिरिक्त कार्यभार)

दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४२०६८४६,
फॅक्स क्रं. :- ०२०-२४२०६८४९