बातम्या

About Us

मा. ना. श्री. बाळासाहेब पाटील, मंत्री सहकार व पणन, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री जिल्हा सातारा यांचे शुभहस्ते महामंडळाच्या कऱ्हाड वखार केद्रावर धान्य चाळणी व प्रतवारी यंत्रणेचे उद्घाटन दिनांक ०१.०३.२०२२ रोजी आयोजीत कार्यक्रमाच्या प्रसिध्द झालेल्या बातम्या

“वखार आपल्या दारी” अंतर्गत राज्यात विविध ठिकाणी आयोजीत कार्यक्रमाच्या प्रसिध्द झालेलया बातम्या