संचालक मंडळ

डॉ. प्रवीणकुमार  देवरे, भा.प्र.से.

डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, भा.प्र.से.

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

५८३/ब, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे – ४११०३७
दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४२०६८१२

श्री. अनुज कुमार

श्री. अनुज कुमार

संचालक (वित्त)

सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन,
४/ २, सिरी संस्थागत क्षेत्र, ऑगस्ट क्रांती मार्ग, हौज खास ,नवी दिल्ली – ११००१६
दूरध्वनी क्रं. :- (o) ०११-४६०४२०४० , भ्रमणध्वनी क्रं. :- ८४४८१७४१००

श्री. रावसाहेब बी. भागडे, भा.प्र.से.

श्री. रावसाहेब बी. भागडे, भा.प्र.से.

आयुक्त कृषी (अतिरिक्त कार्यभार)

महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत ,पुणे – ४११००१
दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२६१२३६४८, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९०४९०८८८७७
श्री. देवेंद्र उईके

श्री. देवेंद्र उईके

उप सचिव (पॅालीसी III)

ग्राहक कामकाज, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
अन्न विभाग, भारत सरकार,
कृषी भवन ,नवी दिल्ली – ११०००१
दूरध्वनी क्रं. :- ०११- २८८३३९२४, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९८१०८१११२७

श्री. श्रीधर बी. डुबे-पाटील, भा.प्र.से.

श्री. श्रीधर बी. डुबे-पाटील, भा.प्र.से.

व्यवस्थापकीय संचालक

महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघ लि.
कनमूर हाऊस, नरशी नाथा स्ट्रिट, मस्जिद बंदर स्टेशन पश्चिम समोर,
चिंचबंदर, मांडवी, मुंबई – ४००००९
दूरध्वनी क्रं. :- ०२२-२३७५७६०८, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९९३०७१११२३

श्री. अजय जादौ,

श्री. अजय जादौ,

प्रादेशिक व्यवस्थापक,

सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन सेक्टर २०,
एपीएमसी फळ मार्केट जवळ, वाशी , नवी मुंबई – ४००७०३
दूरध्वनी क्रं. :- ०२२-२७८४०८८८,
भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९४९३१७४५७३

श्री अतुल चव्हाण

श्री अतुल चव्हाण

मुख्य अभियंता

सार्वजनिक बांधकाम विभाग मध्यवर्ती इमारत , पुणे – ४११००१
दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२६१२४५४०, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९९६००९९६००

श्री. राकेश कुमार गोयल

श्री. राकेश कुमार गोयल

उपमहाव्यवस्थापक (एबीयू आणि जीएसएस)

भारतीय स्टेट बँक, कृषि व्यवसाय शाखा, स्थानिक मुख्य कार्यालय, सिनर्जी, सी-६, ब्लॉक-जी, बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई – ४०००५१
दूरध्वनी क्रं. :- ०२२-२६४४५२३६, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९९९६४०७२२२

श्री. विकास रसाळ

श्री. विकास रसाळ

पणन संचालक

पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,
तिसरा मजला, नविन मध्यवर्ती ईमारत, पुणे – ४११००१
दूरध्वनी क्रं. :- ०२० २६१२३९८५, भ्रमणध्वनी क्रं.:- ९९६७४४३३५३
श्री. जितेंद्र बी. पवार

श्री. जितेंद्र बी. पवार

२०१, ग्रीन रिज, टॉवर नं. 1,
शिंपोली टेलिफोन एक्स्चेंज

जवळ, लिंक रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई- 400 092
भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९९६७८३६६८२

श्री. संजय कदम

श्री. संजय कदम

व्यवस्थापकीय संचालक

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,
मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे – ४११०३७
दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४५२८१०० , भ्रमणध्वनी क्रं.:- ९४२२१८२३०२