निविदा सुचना

 

अ.क्र. निविदेचे वर्णन दिनांक पासून दिनांक पर्यंत अंतिम दिनांक निविदा फाईल
वखार महामंडळ मुख्य कार्यालय पुणे येथे ४५ MBPS इंटरनेट सुविधेचा पुरवठा करणेबाबत २५/०१/२०२२ ०७/०२/२०२२ ०७/०२/२०२२
विभागीय कार्यालय नागपूर येथे भाड्याचे वाहन पुरवठा करणेबाबत निविदा सूचना २४/०१/२०२२ ३०/०१/२०२२ ३१/०१/२०२२
कुशल, अर्धकुशल व अकुशल कर्मचारी पुरवठा १५/११/२०२१ ०९/१२/२०२१ ०९/१२/२०२१