निविदा सुचना

 

अ.क्र. निविदेचे वर्णन दिनांक पासून दिनांक पर्यंत अंतिम दिनांक निविदा फाईल
वखार महामंडळातील विविध विभागांमध्ये विविध प्रकारची कामे करणेबाबत . १२/०५/२०२२ २६/०५/२०२२ ३०/०५/२०२२
गुलटेकडी येथे नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाबाबत. १७/०५/२०२२ १०/०६/२०२२ ११/०६/२०२२
विमा ब्रोकर नियुक्ती पत्रकाचे निविदापूर्व बैठकीत उपस्थितीत केलेल्या मुद्यांचे स्पष्टीकरण . १८/०५/२०२२ २३/०५/२०२२ २३/०५/२०२२
विशेष कार्य अधिकारी यांच्यासाठी पार्टीशन केबिन उभारणी करणे व उप व्यवस्थापक (अभि) व सहायक प्रोग्रामर यांच्या केबिनचे नूतनीकरण करणे . १९/०५/२०२२ २१/०५/२०२२ २३/०५/२०२२
लातूर पी. २ वखार केंद्रावरील भुईकट्याची वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती. ११/०५/२०२२ २०/०५/२०२२ २०/०५/२०२२
विमा ब्रोकर नियुक्ती पत्रक (कालावधी २०२२ ते २०२३). ११/०५/२०२२ २३/०५/२०२२ २३/०५/२०२२
कार्यालयीन लेखन सामग्री खरेदी निविदा २०२२-२३. ०४/०५/२०२२ २५/०५/२०२२ २५/०५/२०२२
कार्यालयीन लेखन सामग्री छपाई कामाची दरपत्रके (कालावधी ०१/०५/२०२२ ते ३१/०३/२०२३). २७/०४/२०२२ ०९/०५/२०२२ ०९/०५/२०२२
शुद्धिपत्रक क्र. ४ आणि ७ २६/०४/२०२२ ०४/०५/२०२२ ०४/०५/२०२२
१० शुद्धिपत्रक क्र. ६ २६/०४/२०२२ ०४/०५/२०२२ ०४/०५/२०२२
११ शुद्धिपत्रक २६/०४/२०२२ ०४/०५/२०२२ ०४/०५/२०२२
१२ विविध वखार केंद्रावरील देखभाल दुरुस्ती सुरक्षा भिंत तसेच इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्याबाबत. १२/०४/२०२२ २६/०४/२०२२ २८/०४/२०२२
१३ निविदापूर्व बैठकीचे इतिवृत्त – गोदामातील हाताळणी काम (खत कंपन्या व इतर ठेवीदाराकरीता) १२/०४/२०२२ २५/०४/२०२२ २५/०४/२०२२
१४ विकेंद्रीय गोदाम उभारणीसाठीच्या कॉल फॉर प्रपोसल- पूर्व निविदा बैठकीमध्ये उपस्थित केलेलया शंका व त्यांचे निरसन १२/०४/२०२२ २५/०४/२०२२ २५/०४/२०२२
१५ विशेष कार्य अधिकारी विभागीय कार्यालय नागपूर येथे पार्टीशन केबिन तयार करण्याची निविदा सूचना ०४/०४/२०२२ ११/०४/२०२२ १२/०४/२०२२
१६ महामंडळातील एच पी सर्व्हरच्या देखभालीच्या कामाकरिता निविदा भरणेबाबत ०५/०४/२०२२ २७/०४/२०२२ २७/०४/२०२२
१७ गोदामतील हाताळणी काम (खत कंपन्या व इतर ठेवीदाराकरिता) ०४/०४/२०२२ २५/०४/२०२२ २५/०४/२०२२
१८ विकेंद्रित गोदाम उभारणीसाठीचे कॉल फॉर प्रपोजल ०४/०४/२०२२ २५/०४/२०२२ २५/०४/२०२२
१९ महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा भ. नि. नि. ट्रस्ट केंद्रशासनाच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संगठन (EPFO) कडे वर्ग करण्यासाठी दरपत्रके मागवण्याबाबत १७/०३/२०२२ ०५/०४/२०२२ ०५/०४/२०२२
२० महामंडळाच्या ५० वखार केंद्रावरती CCTV बसविण्याकरीता मागविण्यात आलेल्या EOI करीता मुदतवाढ देण्याबाबत २३/०३/२०२२ २८/०३/२०२२ २८/०३/२०२२
२१ महामंडळाच्या ५० वखार केंद्रावरती CCTV बसविण्याकरीता मागविण्यात आलेल्या EOI करीता घेण्यात आलेल्या pre bid बैठकीचे इतिवृत्त ११/०३/२०२२ २१/०३/२०२२ २१/०३/२०२२
२२ जांबरगाव येथे पेट्रोल पंप बांधकामाबाबत ०८/०३/२०२२ १४/०३/२०२२ १४/०३/२०२२
२३ ज्युट स्टॅन्ड स्नॅक च्या खरेदीबाबत २५/०२/२०२२ ०७/०३/२०२२ ०७/०३/२०२२
२४ आंबी येथे ३००७ स्वे. मी. क्षमतेचे गोदाम बांधकामाबाबत ११/०२/२०२२ ०७/०३/२०२२ ०९/०३/२०२२