निविदा सुचना

 

अ.क्र. निविदेचे वर्णन दिनांक पासून दिनांक पर्यंत अंतिम दिनांक निविदा फाईल
जुन्या साठ्याची विल्हेवाट लावणेबाबत – चिंचवड (पुणे). २१/०९/२०२१ २९/०९/२०२१ २९/०९/२०२१