निविदा सुचना

 

अ.क्र. निविदेचे वर्णन दिनांक पासून दिनांक पर्यंत अंतिम दिनांक निविदा फाईल
गोदामातील हाताळणी काम (खत कंपन्या व इतर ठेवीदाराकरिता ) ०७/०७/२०२२ २७/०७/२०२२ २७/०७/२०२२
निविदा सूचना क्र. ०४/२०२२-२३ वाडी-हिंगणा वखार संकुलातील गोदाम क्र. १५,१६,आणि १७च्या तळकटाच्या भेगा दुरुस्तीबाबत. २१/०६/२०२२ २८/०६/२०२२ २९/०६/२०२२
नागपूर विभागातील भुईकाटा वार्षिक देखभाल व दुरुस्तीकरता दरपत्रक मागणी सूचना २३/०६/२०२२ ३०/०६/२०२२ ३०/०६/२०२२
निविदा सूचना क्र. ४(४)/२०२२-२३ जांबरगाव गट क्र. २४५ येथे समृद्धी महामार्गालगत महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचा नाम दर्शक फलक बसविणे बाबत १३/०६/२०२२ २४/०६/२०२२ २४/०६/२०२२
निविदा सूचना क्र. ४/२०२२-२३ ०९/०६/२०२२ २४/०६/२०२२ २४/०६/२०२२
निविदा सूचना क्र. ३/२०२२-२३ गुलटेकडी पुणे येथे नवीन प्रशासकीय इमारत बांधणे बाबत ११/०६/२०२२ १७/०६/२०२२ १७/०६/२०२२
निविदा सूचना क्र. ३/२०२२-२३ वाडी- हिंगणा वखार संकुलातील गोदाम क्र. १५, १६ व १७ करीता FRP पोर्टेबळ टॉयलेट बसविणे, रोलिंग शूटर्स व गोदामाची इतर देखभाल दुरुस्तीची कामे , गोदामाच्या भोवताली आग विझविण्यासाठी पाईप लाईनची व्यवस्था करणे, विदयुतीकारणाची कामे करणे, इत्यादी. ०२/०६/२०२२ ०७/०६/२०२२ ०८/०६/२०२२
अमरावती विभागातील विविध वखार केंद्रावरील सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता मान्सून पूर्व गोदामाचे छत दुरुस्ती बाबत . ३१/०५/२०२२ ०७/०६/२०२२ ०८/०६/२०२२
निविदा सूचना क्र. २/२०२२-२३ नागपूर विभागातील विविध वखार केंद्रवरील पावसाळापूर्व गोदामचे छत दुरुस्तीचे काम. २६/०५/२०२२ ०२/०६/२०२२ ०३/०६/२०२२
१० देखभाल, सुरक्षा, सेवा देणारी संस्था. २६/०५/२०२२ १६/०६/२०२२ १६/०६/२०२२
११ वखार महामंडळातील विविध विभागांमध्ये विविध प्रकारची कामे करणेबाबत. १२/०५/२०२२ २६/०५/२०२२ ३०/०५/२०२२
१२ गुलटेकडी येथे नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाबाबत. १७/०५/२०२२ १०/०६/२०२२ ११/०६/२०२२