निविदा सुचना

 

अ.क्र. निविदेचे वर्णन दिनांक पासून दिनांक पर्यंत अंतिम दिनांक निविदा फाईल
ज्यूट सॅण्ड स्नेकच्या खरेदीबाबत २४/११/२०२१ १४/१२/२०२१ १४/१२/२०२१
कुशल, अर्धकुशल व अकुशल कर्मचारी पुरवठा १५/११/२०२१ ०९/१२/२०२१ ०९/१२/२०२१