श्री. एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री


श्री. देवेंद्र फडणवीस
माननीय उपमुख्यमंत्री


श्री. अजित पवार
माननीय उपमुख्यमंत्री


श्री. अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी
माननीय मंत्री - अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, पणन


श्री. राजेश कुमार, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन)


डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, भा.प्र.से.
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

423423 -A A +A English

निविदा सुचना

 

अ.क्र. निविदेचे वर्णन दिनांक पासून दिनांक पर्यंत अंतिम दिनांक निविदा फाईल
मिरज येथील शितगृह सुविधा भाडे तत्वावर देणेबाबतची ई-निविदा सूचना. ०४/०१/२०२३ १३/०१/२०२३ १३/०१/२०२३
Zimbra ई-मेल सर्व्हरकरीता management, administration व support मिळणेकरीता दारपत्रके मागवण्याबाबत. २६/१२/२०२२ ०४/०१/२०२३ ०४/०१/२०२३
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, खडी येथील गेट नं. २२१ मध्ये जोत्यापर्यंतचे काम व कलरिंगचे काम करणेबाबत १३/१२/२०२२ २१/१२/२०२२ २२/१२/२०२२
ई-मेल सर्व्हर भाड्याने घेण्याकरता दरपत्रके मागविणेबाबत ०२/१२/२०२२ १२/१२/२०२२ १२/१२/२०२२
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, मिरजगांव येथील गेट नं. २०० मध्ये जोत्यापर्यंतचे काम व कलरिंगचे काम करणेबाबत २३/११/२०२२ ३०/११/२०२२ ३०/११/२०२२
पुस्तक छपाईसाठीचे दरपत्रक. १६ /११/२०२२ ३०/११/२०२२ ३०/११/२०२२
जांबरगाव येथे सायली पद्धतीचा प्रकल्प उभारणेबाबत १६ /११/२०२२ ०९/१२/२०२२ १०/१२/२०२२
सन २०२३ दिनदर्शिका छपाई कामाची दरपत्रके निविदा २५/१०/२०२२ ३१/१०/२०२२ ३१/१०/२०२२
गोदामातील हाताळणी काम बारामती (औद्योगिक व जळोची)(खत कंपन्या व इतर ठेवीदाराकरिता ) ११/१०/२०२२ ११/१०/२०२२ ३१/१०/२०२२
१० अर्जुनी (मो ) वखारकेंद्र येथील भुईकाटा वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करीता दरपत्रक मागणी सूचना १५/०९/२०२२ २०/०९/२०२२ २०/०९/२०२२
११ गोदामातील हाताळणी काम (खत कंपन्या व इतर ठेवीदाराकरिता ) ०७/०७/२०२२ २७/०७/२०२२ २७/०७/२०२२