गॅलरी

About Us

मा. ना. श्री. बाळासाहेब पाटील, मंत्री सहकार व पणन, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री जिल्हा सातारा यांचे शुभहस्ते महामंडळाच्या कऱ्हाड वखार केद्रावर धान्य चाळणी व प्रतवारी यंत्रणेचे उद्घाटन दिनांक ०१.०३.२०२२ रोजी आयोजीत कार्यक्रमाची क्षणचित्रे

महामंडळाचा सन 2020-21 या वर्षाचा लांभाश धनादेश महामंडळाचे मा. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. दिपक तावरे, भा.प्र.से यांचे हस्ते मा. ना. श्री. बाळासाहेब पाटील, सहकार व पणन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना प्रदान करण्यात आला. या प्रसंगी श्री. शेखर गायकवाड, भा.प्र.से, साखर आयुक्त, श्री. अनिल कवडे, भा.प्र.से, सहकार आयुक्त, श्री. चंद्रकांत दळवी, माजी विभाग़ीय आयुक्त, पुणे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

महामंडळाचा सन 2020-21 या वर्षाचा लांभाश धनादेश महामंडळाचे मा. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. दिपक तावरे, भा.प्र.से यांचे हस्ते केंद्रीय वखार महामंडळाचे प्रतिनिधी मा. संचालक श्री. राकेशकुमार सिन्हा यांना प्रदान करण्यात आला. या प्रसंगी संचालक श्री. धीरज कुमार, भा.प्र.से (कृषी आयुक्त) व इतर संचालक व मान्यवर उपस्थित होते.

 

मा. ना. श्री. हसन मुश्रीफ, मंत्री ग्रामविकास व कामगार, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री जिल्हा अहमदनगर यांचे शुभहस्ते महामंडळाच्या नुतन 3000 मे.टन गोदाम उभारणीचे भूमीपूजन समारंभ दिनांक १४.०८.२०२१ रोजीची क्षणचित्रे. (मौजे खर्डा तालुका जामखेड जिल्हा अमहदनगर)

दिनांक १४.०८.२०२१ रोजी झालेल्या मौजे मिरजगाव तालुका कर्जत जिल्हा अहमदनगर येथे 3000 मे.टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामाच्या भूमीपूजन समारंभाची क्षणचित्रे

 

“वखार आपल्या दारी” अंतर्गत राज्यात विविध ठिकाणी आयोजीत कार्यक्रमातील क्षणचित्रे

पुरस्कार