रीसेट
**अद्ययावत उपलब्ध क्षमता 28 Feb 2024, 09:59 PM
अ. क्र. वखारकेंद्राचे क्रमांक
नाव
प्रदेश पत्रव्यवहाराचा पत्ता(तालुका &
जिल्हा)
संपर्काची माहिती एकूण क्षमता(मे.टन) उपलब्ध /
एकूण क्षमता
दरपत्रक
1 1101
जाधववाडी औरंगाबाद
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
एपीएमसीमार्केट
यार्ड,मोंढानाका,
जाधववाडी,जळगांव
रोड,औरंगाबाद
औरंगाबाद , औरंगाबाद
431003.
0240-2381294
8888314388
15280 1736 दरपत्रक
11 1301
अचलपुर
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती,मार्केट
यार्ड,अचलपूर
अचलपूर , अमरावती
444805.
07223-220218
4290 4133 दरपत्रक
7 1820
अहमदपूर
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
एमआयडीसीएरिया,
नांदेडरोड,
अहमदपूर
, लातूर
413515.
02381-219007
4480 4291 दरपत्रक
8 1806
अक्कलकोट
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,अक्कलकोट
अक्कलकोट , सोलापूर
413216.
02181-220331
7900 5884 दरपत्रक
7 1807
अकलूज
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,दूरदर्शन
केंद्राच्यामागेअकलूज
उत्तर सोलापूर, सोलापूर
413101.
02185-222152
7600 6449 दरपत्रक
9 1224
अकोला
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
एन-६६एमआयडीसी
एरीयाफेज-४
शिवनीअकोला
अकोला , अकोला
444001.
0
19450 17198 दरपत्रक
9 1201
आकोट
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती
मार्केटयार्ड,
आकोट
अकोट, अकोला
444101.
07258-222141
9520 2316 दरपत्रक
8 1212
अमळनेर
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,
अंमळनेर
अमळनेर , जळगाव
425401.
02587-223316
13790 9105 दरपत्रक
6 1427
अंब़ड
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
एमआयडीसीएरिया,
(नाशिक)अंबड
नाशिक , नाशिक
431204.
0253-2385297
0 0 दरपत्रक
7 1313
आमगांव
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
पौंडधवना
रोड,कुंभारटोली,
आमगाव
आमगाव , गोंदिया
441902.
07189-202011
10560 10560 दरपत्रक
8 1408
धुळे (ए.पी.एम.सी.)
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,परोळारोड,
धुळे
धुळे , धुळे
424001.
02562-230836
6310 5582 दरपत्रक
8 1410
दोंडाईचे (ए.पी.एम.सी.)
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,
रेल्वेस्टेशनजवळ,
दौंडाईचा
, धुळे
425408.
02566-244128
4760 2141 दरपत्रक
8 1314
अर्जुनी मोरगाव
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,अर्जुनी-मोरगाव
, गोंदिया
441701.
07196-220812
6320 5958 दरपत्रक
5 1318
आर्वी
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
पुलगांवरोड,
आर्वी
आर्वी , वर्धा
442201.
07157-222094
7900 118 दरपत्रक
6 1114
आष्टी
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती
परिसर,(धोतर
जोडा)आष्टी
परतूर , जालना
431507.
989084045
2000 1581 दरपत्रक
9 1823
Ausa
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉट
नं.ब-११,
एम.आय.
डी.सी.
परिसर,औसा.
औसा , लातूर
413520.
0
4740 3791 दरपत्रक
13 1102
बी-23, औरंगाबाद
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटब-२३,
एमआयडीसीएरिया,रेल्वे
स्टेशनरोडऔरंगाबाद
औरंगाबाद , औरंगाबाद
431005.
0240-2334060
8983022545
0 0 दरपत्रक
9 1103
बी-26, औरंगाबाद
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटब-२६,
एमआयडीसीएरिया,
रेल्वेस्टेशन
रोड,औरंगाबाद
औरंगाबाद , औरंगाबाद
431005.
0240-2334060
8983022545
4740 4043 दरपत्रक
11 1218
बी-6, जळगाव
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटनं.बी-६,
एमआयडीसी,अंजता
रोड,जळगाव
, जळगाव
425003.
0257-2210567
15800 8484 दरपत्रक
9 1703
बारामती (जळोची)
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
एमआयडीसीडायनॅमिक
डेअरीसमोर,
बारामती
बारामती, पुणे
413102.
02112-243590
22740 10202 दरपत्रक
8 1808
बार्शी
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,बार्शी
बार्शी , सोलापूर
413401.
02184-222525
6190 5548 दरपत्रक
7 1601
बसमतनगर
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
बसमतनगर
, हिंगोली
431512.
02454-220082
13320 1826 दरपत्रक
4 1109
बीड
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटनं.४७,
एमआयडीसीएरिया
बीड , बीड
431122.
02442-227210
9210 2844 दरपत्रक
7 1115
जालना भोकरदन रोड
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
भोकरदनरोड,
जालना
भोकरदन , जालना
431203.
02482-229110
9834586195
0 0 दरपत्रक
6 1705
भोसरी, पुणे
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
नाशिकपुणे
रोड,पांजरपोळ,
चरोलीफाटा,
भोसरी
पुणे शहर, पुणे
411039.
020-27231310
12160 1905 दरपत्रक
10 1213
भुसावळ
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,भुसावळ
, जळगाव
425201.
02582-222797
4740 1504 दरपत्रक
5 1228
भुसावळ एम.आय.डी.सी
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ
प्लॉटनंबर
F-2,एम.आय.डी.सी
किन्हीता.-
भुसावळ,
जिल्हा.-जळगांव 
भुसावळ , जळगाव
425201.
9822242945
9480 5569 दरपत्रक
13 1214
बोदवड
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
बोदवड
, जळगाव
425310.
02582-275271
2000 841 दरपत्रक
4 1308
ब्रम्हपूरी
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
खेडमुक्तारोड
एस.टी.स्टॅण्डजवळ,ब्रम्हपुरी
, चंद्रपूर
441206.
07177-273431
13690 11866 दरपत्रक
7 1315
बुटीबोरी
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
औद्योगिकवसाहत,
प्लॉटनं.
२६/४,इंडोरामा
रोड,एमआयडीसी,
एरिया,बुटीबोरी
, नागपूर
441122.
07104-202537
0 0 दरपत्रक
13 1215
चाळीसगांव
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
चाळीसगाव
चाळीसगाव , जळगाव
424101.
02589-223588
11380 7915 दरपत्रक
4 1309
चंद्रपूर एम.आय.डी.सी.
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
पडोली,एमआयडीसी
एरिया,चंद्रपूर
, चंद्रपूर
442406.
07172-287769
19750 10832 दरपत्रक
7 1334
चंद्रपूर पडोली
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
पाडोळी-ग-१४२,
, चंद्रपूर
442406.
9158001334
26965 10674 दरपत्रक
4 1302
चांदुर बाजार
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,
कृ.उ.बा.समिती
जवळचांदूर
बाजार
चांदुर बाजार , अमरावती
444704.
07227-244185
9480 6359 दरपत्रक
10 1303
चांदुर रेल्वे
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटनं.
बी.मिनी
एमआयडीसीएरीया
चांदूररेल्वे
चांदुर रेल्वे , अमरावती
444904.
0
6740 1862 दरपत्रक
11 1830
चापोली
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
चाकूररोड,
चापोली
चाकूर , लातूर
413513.
NULL
19320 6166 दरपत्रक
6 1204
चिखली
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
जालनारोड,
चिखली
चिखली , बुलढाणा
443201.
07264-242214
15920 2789 दरपत्रक
6 1809
चिंचोली
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
बी-१०,एमआयडीसी
एरिया,चिंचोली
उत्तर सोलापूर, सोलापूर
413208.
0217-2357701
21200 9918 दरपत्रक
7 1706
चिंचवड, पुणे
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
मोहननगर,
टेल्कोरोड,
चिंचवड,पुणे
पुणे शहर, पुणे
411019.
020-27473093
0 0 दरपत्रक
9 1216
चोपडा
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,
चोपडा
चोपडा , जळगाव
425107.
02586-220204
3620 1382 दरपत्रक
6 1116
जालना (शहर)
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
सरकारीधान्य
गोदामाजवळ,एस.टी.स्टॅण्ड
जवळ,राऊतनगर,
जालना
जालना, जालना
431203.
02482-230829
7880 3334 दरपत्रक
10 1609
नांदेड (शहर)
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
वस्मतहिगोंली
रोड,नांदेड
, नांदेड
431601.
02462-224822
16206 4446 दरपत्रक
7 1401
अहमदनगर (शहर)
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
वाकोडीरोड,
भवानीनगर,
अहमदनगर
नगर , अहमदनगर
414001.
0241-2451826
4740 1683 दरपत्रक
8 1206
खामगाव (शहर)
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती,मार्केट
यार्डखामगाव
खामगाव , बुलढाणा
444303.
07263-252288
3620 2170 दरपत्रक
7 1614
परभणी (शहर)
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
झेड.पीबिल्डींगच्या
मागे,परभणी
, परभणी
431401.
02452-242488
16850 2527 दरपत्रक
7 1322
दारव्हा
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
आर्णीरोड,
दारव्हा
दारव्हा , यवतमाळ
445202.
-
6740 1117 दरपत्रक
6 1333
दर्यापूर
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
सर्व्हेनं.
२८/१,मौजे
बनोसा,ITI
कॉलेजजवळ
दर्यापूर , अमरावती
444803.
-
5360 4059 दरपत्रक
11 1607
देगलूर
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,
शेतकरीनिवासामागे,
देगलूर
देगलूर , नांदेड
430717.
02463-255643
10150 714 दरपत्रक
8 1205
देऊळगाव राजा
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
शासकीयITI
जवळ,शिनगांव
फाटा,चिखली
रोड,देऊळगाव
राजा
देऊळगाव , बुलढाणा
443204.
-
5740 781 दरपत्रक
12 1304
धामणगाव
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
डीएचएमएसकॉलेज
जवळ,धामणगाव
धामणगाव रेल्वे , अमरावती
444709.
07222-237003
9158001331
11500 7151 दरपत्रक
7 1510
धनवडेवाडी (पीईजी)
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
सर्व्हे.नं.
१२आणि
१४ए.
,
धनवडेवाडी,करबुडे,
निवळी,गणपतीपुळे
रोड
, रत्नागिरी
415639.
8551064333
19655 17280 दरपत्रक
16 1217
धरणगांव
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड
,धरणगाव
धरणगाव , जळगाव
425105.
02588-251457
5940 1837 दरपत्रक
7 1606
धर्माबाद
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
रत्नाळीरोड,
धर्माबाद
धर्माबाद , नांदेड
431809.
02465-245368
9975890271
6840 5471 दरपत्रक
6 1428
दोंडाईचा-वनिरोड
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
सर्व्हेनं.
८/२,९/२,
९/१,वाणी
रोड,वरवडे
शिवार
, धुळे
425408.
02566–202437
13860 13660 दरपत्रक
12 1311
गडचिरोली
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
गोकूळनगर,ता.गडचिरोली
, गडचिरोली
442605.
07132-233611
3504 2549 दरपत्रक
5 1611
गंगाखेड
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटनं.
बी,लातुर
रोड,एमआयडीसी
एरिया,गंगाखेड
गंगाखेड , परभणी
431514.
9657002724
9480 7032 दरपत्रक
11 1120
गट नं-57, औरंगाबाद
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
गटनं.५७
मौजेसातारा,
बीडबायपास
रोड,औरंगाबाद
औरंगाबाद , औरंगाबाद
431005.
8275032994
9850859519
23600 240 दरपत्रक
11 1110
गेवराई
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समितीजवळ,बीड
रोड,गेवराई
गेवराई , बीड
431127.
02447-262313
6820 750 दरपत्रक
7 1707
गुलटेकडी-अ, पुणे
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,गुलटेकडी,
पुणे
पुणे शहर, पुणे
411037.
020-66266882
0 0 दरपत्रक
8 1708
गुलटेकडी-ब, पुणे
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,गुलटेकडी,
पुणे
पुणे शहर, पुणे
411037.
020-24274232
4480 1354 दरपत्रक
8 1219
एच-14 जळगाव
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटनं.एच-१४,
एमआयडीसी,अंजिठा
रोड,जळगाव
, जळगाव
425003.
0257-2210029
61430 12164 दरपत्रक
9 1833
हाकनाकवाडी
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
हाकनाकवाडी,अहमदपूर
रोड,उदगीर
ता.उदगीर
जिल्हालातूर
उदगीर , लातूर
413517.
9970640322
3160 3060 दरपत्रक
11 1602
हट्टा
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,हट्टा
, हिंगोली
431705.
9766578179
6460 2951 दरपत्रक
5 1319
हिंगणघाट
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
नागपूर-हैदराबादरोड,
हिंगणघाट
हिंगणघाट , वर्धा
422301.
07153-202001
16700 202 दरपत्रक
6 1604
हिंगोली (एम.आय.डी.सी.)
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
एमआयडीसीवखार
केंद्रसंकुल,
लिंबालाइंडस्ट्रीयल,
हिंगोली
हिंगोली , हिंगोली
431513.
0
15210 7280 दरपत्रक
10 1603
हिंगोली (मल्हारवाडी)
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
सिध्दार्थनगर
हिगोंली,टी.को-ऑप.
जिनींगफॅक्टरी,
हिंगोली
हिंगोली , हिंगोली
431513.
02456-220107
9420035022
0 0 दरपत्रक
10 1701
इचलकरंजी
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,
सांगलीरोड,
इचलकरंजी
, कोल्हापूर
416115.
0230-2432732
4878 1961 दरपत्रक
8 1719
इंदापुर
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
मौजेगंलाडवाडी
नं.२
शिवलीलानवी
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,इंदापूर
इंदापूर, पुणे
413106.
9561407472
0 0 दरपत्रक
13 1724
इस्लामपूर
कोल्हापुर
ए.पी.एम.सी.,इस्लामपूर
(कापूरवाडी),पोस्ट-
इस्लामपूर,ता.-
वाळवा,
जिल्हा.-सातारा
वाळवा , सांगली
415407.
9325205855
5220 2102 दरपत्रक
11 1702
जयसिंगपूर
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,
जयसिंगपूर
शिरोळ , कोल्हापूर
416101.
02322-221796
4740 1545 दरपत्रक
6 1121
जालना बोरखेडी
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
माळाचागणपती
मंदिरशेजारी,
टोलनाक्याजवळ,
बोरखेडी, जालना
431203.
9028004498
9309019456
0 0 दरपत्रक
9 1605
जावळाबाजार
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,
जवळाबाजार
, हिंगोली
431705.
02454-240469
8381088780
7940 1882 दरपत्रक
7 1612
जिंतुर
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,
जिंतूर
जिंतूर , परभणी
431509.
02457-220187
9823663177
9280 2917 दरपत्रक
6 1501
कळंबोली
मुंबई
म.रा.वखारमहामंडळ,
ट्रकटर्मिनल
समोर,कळंबोली
कळंबोली, रायगड
410210.
022-27452825
0 0 दरपत्रक
7 1803
कळंब
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,
कळंब,पो.कळंब
, उस्मानाबाद
413507.
02473-264243
4740 4107 दरपत्रक
7 1416
कळवण
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.,मार्केटयार्ड,
कळवण
कळवण , नाशिक
423501.
02592-221315
3500 3003 दरपत्रक
6 1104
कन्नड
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती
परिसर,कन्नड
कन्नड , औरंगाबाद
431103.
02435-222603
9850078978
3000 2921 दरपत्रक
7 1713
कराड
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,कराड
कराड , सातारा
415110.
02164-222634
12145 6688 दरपत्रक
7 1335
कारंजा घा.
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
ए.पी.एम.सी.सब
यार्ड,कारंजा,
ऑरेंजकोल्ड
स्टोरेजयुनिट
जवळ,नॅशनल
हायवेक्र.
-६
, वर्धा
442203.
8605309491
8750 8015 दरपत्रक
17 1622
कारंजा (लाड)
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
कारंजा(लाड)
अमरावतीरोड,कारंजा
(लाड)
कारंजा , वाशीम
444105.
8999335198
6320 4748 दरपत्रक
9 1502
कर्जत
मुंबई
म.रा.वखारमहामंडळ,
दहिवली,कृ.उ.बा.स.
मार्केटयार्ड,कर्जत
कर्जत , रायगड
410201.
02525-251326
1450 436 दरपत्रक
7 1810
करमाळा
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,
जामखेडरोड,
करमाळा
करमाळा , सोलापूर
413203.
02182-220663
3160 2630 दरपत्रक
8 1221
कासोदा
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,कासोदा
एरंडोल , जळगाव
425110.
02588-230313
2000 336 दरपत्रक
5 1316
काटोल
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
नागपूररोड़,
रेल्वेस्टेशन
जवळ,काटोल
काटोल , नागपूर
441302.
07112-222082
5200 4258 दरपत्रक
9 1402
अहमदनगर (केडगाव)
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
नगरपुणे
रोड,केडगाव
नगर , अहमदनगर
414005.
0241-2550012
0 0 दरपत्रक
7 1429
खडकी पी.ई.जी.
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
कायनेटिकचौक,
दौंडरोड,
खडकी,जिल्हाअहमदनगर.
नगर , अहमदनगर
414006.
9850030702
0 0 दरपत्रक
9 1434
खर्डा
पुणे
एपीएमसी,
मार्केटयार्ड
,खर्डा,
तालुकाजामखेड
जिल्हाअहमदनगर
४१३२०४
जामखेड, अहमदनगर
413204.
9766793572
9766793572
2680 1978 दरपत्रक
12 1826
किनवट
लातुर
म.रा.वखार
माहूररोड
किनवट , नांदेड
431804.
9130777957
6020 2152 दरपत्रक
5 1403
कोपरगाव
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,कोपरगाव
कोपरगाव, अहमदनगर
423601.
02423-222395
8360 3397 दरपत्रक
7 1722
कोरेगाव
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
सर्व्हेनं.
३९६/१/ब,ए.पी.एम.सी.
मार्केटयार्ड,
कोरेगाव
कोरेगाव , सातारा
415525.
8830845445
2160 1630 दरपत्रक
10 1508
कुडाळ
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
एमआयडीसीएरिया
कुडाळ
कुडाळ , सिंधुदुर्ग
416550.
02362-223691
0 0 दरपत्रक
6 1811
कुर्डवाडी (ए.पी.एम.सी)
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,टेंभूणी
रोड,कूर्डूवाडी
माढा , सोलापूर
413208.
02183-223215
10550 8756 दरपत्रक
9 1812
कुर्डवाडी (एम.आय.डी.सी)
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटनं.
३१/१परांडा
रोड,मु.पो.
अकूलगाव,एम.आय.डी.सी.,
कूर्डूवाडी
माढा , सोलापूर
413208.
02183-223215
14650 14552 दरपत्रक
12 1417
लासलगाव
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
केाटमगावरोड,
कांदामार्केट
समोर,लासलगाव
निफाड , नाशिक
422306.
02550-266578
4000 1861 दरपत्रक
9 1105
लासुर स्टेशन
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
,कृ.उ.बा.
समितीमार्केट
यार्ड,लासूर
(स्टेशन)
गंगापूर , औरंगाबाद
423702.
02433-241257
9860820981
4180 1710 दरपत्रक
10 1801
लातूर-औसा-एम.आय.डी.सी
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
जुनीएमआयडीसी
एरिया,प्लॉट
नं.अ‍े
१बार्शी
रोड,लातूर
, लातूर
413512.
02382-220407
14680 12748 दरपत्रक
13 1818
लातूर पी-2
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
एमआयडीसीएरिया,
मांजरासाखर
कारखान्यासमोर,लातूर
, लातूर
413512.
02382-220407
21790 10865 दरपत्रक
9 1608
लोहा
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.,मार्केट
यार्ड,शिवाजी
चौक,लोहा
लोहा , नांदेड
431713.
9028521332
7960 6033 दरपत्रक
9 1327
लोहारा (यवतमाळ)
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
एमआयडीसीएरिया,
लोहारा
यवतमाळ, यवतमाळ
445002.
7875553102
0 0 दरपत्रक
6 1714
लोणंद
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,कापडगांव,
लोणंद-सातारारोड,
लोणंद
खंडाळा , सातारा
415521.
9158001332
20440 7207 दरपत्रक
10 1506
लोटे परशुराम
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
पी-२९,लोटे
एमआयडीसीएरिया
खेड, रत्नागिरी
415722.
9561430093
0 0 दरपत्रक
7 1610
नांदेड (एम.आय.डी.सी.)
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटनं.बी-१४,
एआयडीसी,नांदेड
, नांदेड
431603.
02462-226507
9158001335
42405 4350 दरपत्रक
6 1615
परभणी (एम.आय.डी.सी.)
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
बसमतरोड,
शासकीयदुध
डेअरीजवळ
, परभणी
431401.
02452-248172
9158001339
26860 11569 दरपत्रक
8 1111
माजलगांव
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
गेवराईरोड,
जिनींगप्रेसिंग
जवळ,पो.फुले
पिंपळगांव
माजलगाव , बीड
431131.
02443-236791
8788764960
14220 8521 दरपत्रक
10 1418
मालेगाव (नाशिक)
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,कॅम्प
रोडमालेगाव
(ना)
मालेगाव , नाशिक
423105.
02554-254742
7970 5236 दरपत्रक
10 1619
मालेगाव (वाशिम)
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती,विश्रामगृहाजवळ,
मालेगाव
मालेगाव , वाशीम
444503.
07254-271104
4720 2684 दरपत्रक
6 1208
मलकापुर
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
नांदूरारोड,
मलकापूर
मलकापूर , बुलढाणा
443101.
07267-222256
11750 6220 दरपत्रक
6 1813
मंगळवेढा
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,पंढरपूर
रोड,मंगळवेढा
मंगळवेढा , सोलापूर
413305.
02188-220156
2000 1651 दरपत्रक
9 1618
मंगरुळ पीर
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती
मार्केटयार्ड,कारंजा
रोड,मंगरूलपीर
मंगरुळपीर , वाशीम
434403.
07253-260709
7900 4050 दरपत्रक
9 1419
मनमाड
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,चांदवड
रोडमनमाड
नांदगाव , नाशिक
423104.
02591-222405
11500 898 दरपत्रक
9 1613
मानवत
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
शासकीयविश्रामगृहाजवळ,
मानवत
, परभणी
431505.
0
11060 8507 दरपत्रक
6 1209
मेहकर
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती,मार्केट
यार्ड,डोंणगांव
रोड,मेहेकर
मेहकर , बुलढाणा
443301.
07268-224734
13280 1787 दरपत्रक
9 1409
धुळे (ए.पी.एम.सी.)
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
एमआयडीसी,पी-७
अवधानधुळे
धुळे , धुळे
424006.
02562-239746
21284 21282 दरपत्रक
7 1321
वर्धा (एम.आय.डी.सी)
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
वर्धा
, वर्धा
442001.
07152-260504
0 0 दरपत्रक
4 1710
मिरज
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
माळगांवमिरज
पंढरपूररोड,
तानंगफाटा,
मिरज(एम)
मिरज , सांगली
416410.
0233-2276265
12640 461 दरपत्रक
10 1435
मिरजगांव
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
ए.पी.एम.सी.,मिरजगांव,
ता.-कर्जत
,जिल्हा.-
अहमदनगर

कर्जत, अहमदनगर
414401.
9763474246
2680 21 दरपत्रक
12 1814
मोहोळ
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,ढोक
बाबुळगांवरोड,
मोहोळ
मोहोळ , सोलापूर
413213.
02189-285015
2000 1741 दरपत्रक
10 1332
मोर्शी
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
सर्व्हेक्र.
23,मौजे
तळणी,मोर्शी
मोर्शी , अमरावती
444905.
-
7540 528 दरपत्रक
9 1202
मुर्तिजापूर
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
राष्ट्रीयमहामार्ग
नं.६,यवतमाळ
रेल्वेस्टेशन
क्रॉसिंग,मुर्तीझापूर
मूर्तिजापूर, अकोला
444107.
-
26712 13510 दरपत्रक
11 1804
मुरूम
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,
पो.मुरुम
उमरगा , उस्मानाबाद
413605.
02475-204337
0 0 दरपत्रक
7 1430
मुसळगांव
नाशिक
म.
रा.वखार
महामंडळ,
सर्व्हेनं.142/2,
मुसळगांव
एम.आय.डी.सीएरीया,
मुसळगांव
सिन्नर , नाशिक
422112.
9421887442
2680 1830 दरपत्रक
14 1424
अहमदनगर (नागापूर)
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटनं.१५३,
एमआयडीसीअहमदनगर,
नागापूर,
, अहमदनगर
414111.
0241-2779656
0 0 दरपत्रक
8 1420
नामपूर
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,
नामपूर
, नाशिक
423204.
9970122604
2000 1473 दरपत्रक
6 1426
नांदगाव
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृषिउत्पन्न
बाजारसमिती,
मार्केटयार्ड
नांदगाव , नाशिक
423106.
02552-242197
1580 1477 दरपत्रक
9 1326
नांदगाव खंडेश्वर
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती
परिसर,नांदगांव
(खंडे.)
नांदगाव खंडेश्वर, अमरावती
444708.
07221-222104
3160 1215 दरपत्रक
8 1413
नंदुरबार
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
जीटीपीकॉलेज
रोड,शनीमंदीरा
समोर,नंदूरबार
नंदुरबार , नंदुरबार
425412.
02564-222479
10810 7258 दरपत्रक
8 1414
नवापुर
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
साईमंदीरासमोर,नवापूर,ता.
नावापूर
, नंदुरबार
425418.
02569 -250397
4000 2848 दरपत्रक
6 1404
नेवासा
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,नेवासा
नेवासा, अहमदनगर
414603.
02427-242672
4200 1821 दरपत्रक
7 1431
नेवासा एम.आय.डी.सी (पांढरी पुल)
पुणे
म.रा.वखार
महामंडळ,नेवासा
एम.आय.डी.सी(पांढरी
पुल)
नेवासा, अहमदनगर
414111.
9850186581
2460 1090 दरपत्रक
8 1704
निरा
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,निरा
पुरंदर, पुणे
413102.
02115-242487
2680 2658 दरपत्रक
7 1805
उस्मानाबाद
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केटयार्ड,
पो.उस्मानाबाद
, उस्मानाबाद
413501.
02472-251059
3160 1371 दरपत्रक
6 1421
ओझर
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
मुंबई-आग्राराष्ट्रीय
महामार्ग,दहावा
मैल,ओझर
(मिग)
निफाड , नाशिक
422206.
02550-275528
7615 1242 दरपत्रक
10 1222
पाचोरा
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,पाचोरा
पाचोरा , जळगाव
424201.
02596-245385
4740 649 दरपत्रक
7 1106
पैठण
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती
परिसर,नाथ
रोड,नाराळा
गोडावुन,पैठण
पैठण , औरंगाबाद
431107.
0240-235571
9307712395
3160 2309 दरपत्रक
11 1509
पालघर
मुंबई
म.रा.वखारमहामंडळ,
नंदोरेनाका,
पालघर
पालघर , ठाणे
401404.
02525-251326
5000 1460 दरपत्रक
6 1815
पंढरपुर
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
दशेतकी
फार्मऑफिसजवळ,
कराडरोड,
पंढरपूर
पंढरपूर , सोलापूर
413305.
02186-223732
9158001342
16240 4732 दरपत्रक
10 1503
पनवेल
मुंबई
म.रा.वखारमहामंडळ,
रायगडबाजार,
पनवेल
पनवेल , रायगड
410206.
02148-221369
8100 7534 दरपत्रक
6 1831
परांडा
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
परांडा
परांडा , उस्मानाबाद
413502.
NULL
3420 1106 दरपत्रक
4 1113
परळी वैजनाथ(शहर)
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती
जवळ,नाथ
रोड,परळी-वैजनाथ
परळी, बीड
431515.
02446-222184
8788764960
11690 1592 दरपत्रक
9 1112
परळी वैजनाथ(टोकवाडी)
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,टोकवाडी,
बीडरोड,
परळी-वैजनाथ
परळी, बीड
431515.
02446-222584
14820 616 दरपत्रक
6 1117
परतुर
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती
,पारडगावरोड,रेल्वे
ट्रॅकजवळ,परतूर
परतूर , जालना
431501.
02484-280790
7420 2922 दरपत्रक
9 1715
फलटण
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
तांबमाळ,लोणंद
रस्ता,फलटण
फलटण , सातारा
415523.
02166-220508
8920 3998 दरपत्रक
7 1616
पुर्णा
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
नांदेडरोड,
पुर्णा
पूर्णा , परभणी
431511.
02452-255215
9545011693
14450 6884 दरपत्रक
6 1323
पुसद
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
वाशिमरोड,
पुसद
पुसद , यवतमाळ
445215.
07233-246161
6830 4817 दरपत्रक
6 1721
पुसेगाव
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
ब्लॉकनं.
१०३,पुसेगांव-फलटण
रोड
खटाव , सातारा
415502.
-
0 0 दरपत्रक
8 1411
दोंडाईचे (रामी रोड.)
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
दौंडाईचारामी
रोड
, धुळे
425408.
02566-202063
11100 600 दरपत्रक
6 1709
रांजणगाव
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
पी-३९,ब्लॉक
पीएमआयडीसी,
रांजणगांव
शिरूर, पुणे
412220.
9763285784
14360 2835 दरपत्रक
8 1507
रत्नागिरी
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटनं.टी-६,
मिरजोलेब्लॉक,
एमआयडीसीविभाग
, रत्नागिरी
415639.
02352-228122
14260 2271 दरपत्रक
9 1223
रावेर
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
आयटीआयच्यासमोर,
फळफाटा,रावेर
रावेर , जळगाव
425508.
9860902715
4530 3004 दरपत्रक
7 1824
रेणापूर
लातुर
म.रा.वखार
महामंडळ,कृषी
उत्पन्नबाजार
समितीपरिसर,
रेणापूर
रेणापूर , लातूर
413527.
9975790190
13190 8745 दरपत्रक
10 1620
रिसोड
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती,मार्केटयार्ड,
रिसोड
रिसोड , वाशीम
444506.
07251-223622
2000 713 दरपत्रक
6 1220
जळगाव (शिवाजीनगर)
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
मेहताजिनींग
फॅक्टरीजवळ,
शिवाजीनगर,जळगांव
, जळगाव
425001.
0257-2200432
3530 1713 दरपत्रक
9 1617
सेलू
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
पाथरीरोड,
सैलू
सेलू , परभणी
431503.
02451-222207
9960929209
10280 5051 दरपत्रक
6 1405
संगमनेर
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,संगमनेर
संगमनेर, अहमदनगर
442605.
02425-226998
0 0 दरपत्रक
7 1819
सांगोला
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
मार्केटयार्ड,
सांगोला
सांगोला , सोलापूर
413307.
02187-222116
2980 2371 दरपत्रक
6 1337
सावनेर
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृषीउत्पन्न
बाजारसमिती,
मार्केटयार्ड
, नागपूर
441107.
NULL
5930 3196 दरपत्रक
9 1422
सटाणा
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,सटाणा
, नाशिक
423301.
02555-223509
5200 4328 दरपत्रक
7 1716
डी-5, सातारा एम.आय.डी.सी.
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटडी-५
एमआयडीसी,सातारा
सातारा , सातारा
415004.
02162-244496
7810 2149 दरपत्रक
7 1717
के-4, सातारा एम.आय.डी.सी.
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटके-४
एमआयडीसी,सातारा
सातारा , सातारा
415004.
02162-240184
0 0 दरपत्रक
7 1720
सातारा-जळगाव
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
भिवडी-जांब-जळगावरोड,
साताराजळगाव
कोरेगाव , सातारा
415010.
9158014488
0 0 दरपत्रक
7 1415
शहादा
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,स्टेट
बॅकेच्यामागे,
शहादा
, नंदुरबार
425409.
02565-227555
4480 2729 दरपत्रक
10 1412
शिरपुर
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,शिरपूर
शिरपूर , धुळे
425405.
02563-255188
4160 3310 दरपत्रक
7 1825
शिरुर अनंतपाळ
लातुर
म.रा.वखार
महामंडळ,कृषी
उत्पन्नबाजार
समितीपरिसर,
समतानगर,
उदगीररोड,
शिरुरअनंतपाळ
, लातूर
413544.
9158299765
17830 1702 दरपत्रक
15 1320
वर्धा (शिवनगर)
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
शिवनगर,वर्धा
, वर्धा
442001.
07152-240036
8700 4193 दरपत्रक
5 1406
श्रीरामपुर
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,श्रीरामपूर
श्रीरामपूर, अहमदनगर
413709.
02422-222735
6295 2651 दरपत्रक
7 1433
श्रीरामपूर एमआयडीसी
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
श्रीरामपूरएम.
आय.डी.
सी.,
प्लॉट
नं.एक्स-३३
खंडाळा
श्रीरामपूर, अहमदनगर
413720.
NULL
3160 1744 दरपत्रक
14 1123
सिल्लोड
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
औरंगाबादरोड
सिल्लोड , औरंगाबाद
431112.
9370331208
0 0 दरपत्रक
5 1225
सिंदखेड राजा
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
बसस्थानकामागे,
मार्केटयार्ड
सिंदखेडराजा , बुलढाणा
443203.
-
4550 850 दरपत्रक
7 1425
सिन्नर
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
एमआयडीसीएरिया,
प्लॉटनं.इ-
मालेगाव,सिन्नर
सिन्नर , नाशिक
422213.
02551-230287
7140 6015 दरपत्रक
8 1816
सोलापुर
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
सिध्देश्वरकृ.उ.बा.स.
मार्केटयार्ड,
हैद्राबादरोड,
सोलापूर
उत्तर सोलापूर, सोलापूर
413005.
0217-2376106
4240 1676 दरपत्रक
10 1822
तडवळे (कुर्डूवाडी)
पुणे
म.रा.वखार
महामंडळ,तडवळे
माढा , सोलापूर
413208.
7588184607
12320 2320 दरपत्रक
5 1711
ताकारी
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,ताकारी
, सांगली
415313.
02342-262145
0 0 दरपत्रक
7 1504
तळोजा
मुंबई
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटन.ं
एल-एमआयडीसी
एरीया,तळोजा
, रायगड
410206.
022-27412912
0 0 दरपत्रक
9 1712
तासगांव
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,तासगाव
तासगाव , सांगली
416312.
02346-242008
3030 1766 दरपत्रक
7 1203
तेल्हारा
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती
मार्केटयार्ड,
एस.टी.डेपोच्या
मागे,तेल्हारा
तेल्हारा, अकोला
444108.
07258-231228
3760 1008 दरपत्रक
11 1336
तिवसा
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
ए.पी.एम.सी.मार्केटयार्ड,
चांदुरबाजार
रोड
तिवसा, अमरावती
444903.
-
6930 298 दरपत्रक
9 1118
तिर्थपूरी
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
तिर्थपुरी,ता.घणसावंगी
घनसवंगी , जालना
431203.
8007319006
3160 1338 दरपत्रक
5 1307
तुमसर
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समितीजवळ,
मार्केटयार्ड,
तुमसर
तुमसर , भंडारा
441912.
07183-232276
9623819500
7829 3789 दरपत्रक
8 1802
उदगीर
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
अ‍े१,
एमआयडीसीएरिया,
लोणी,अहमदपूर
उदगीर , लातूर
413517.
02385-256438
19627 6344 दरपत्रक
9 1821
उमरगा
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.,मार्केट
यार्ड,एंकोडी
रोड,उमरगा
उमरगा , उस्मानाबाद
416306.
9830239132
7145 4924 दरपत्रक
9 1324
उमरखेड
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
महागावरोड,
उमरखेड
उमरखेड , यवतमाळ
445206.
07231-237052
17932 3419 दरपत्रक
6 1211
उंद्री
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
चिखलीरोड,
उंद्री
चिखली , बुलढाणा
444307.
07264-261214
2000 1685 दरपत्रक
6 1107
वैजापुर
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
पावरहाऊस
समोर,औरंगाबाद
रोड,वैजापूर
वैजापूर , औरंगाबाद
423107.
02436-22103
9860820981
6320 4924 दरपत्रक
9 1817
वैराग
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.स.मार्केट
यार्ड,वैराग
बार्शी , सोलापूर
413402.
02184-240301
2000 1232 दरपत्रक
7 1505
वाशी (बॉन्डेड)
मुंबई
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटनं.
३७,से.नं.
१८,ए.पी.एम.सी.
यार्ड,वाशी
मुंबई , ठाणे
401703.
022-27681082
0 0 दरपत्रक
11 1108
विहामंडवा
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती
परिसर,विहामांडवा
विहामंडवा, औरंगाबाद
431107.
9307712395
2000 495 दरपत्रक
7 1317
वाडी हिंगणा, नागपूर
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
एमआयडीसीविभाग,
प्लॉटनं.
पी-३२फर्थ
इंडीयाजवळ,
वाडीहिंगणा,
नागपूर
, नागपूर
440028.
07104-237643
26465 3687 दरपत्रक
14 1119
वडीगोद्री
औरंगाबाद
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती
परिसरवडीगोद्री
अंबड , जालना
431205.
7588089986
8669192421
3160 100 दरपत्रक
7 1312
वडसा
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
पोलीसस्टेशनजवळ,
आरमोरीरोड,
वाडसादेसाईगंज
, गडचिरोली
441207.
07137-272148
8052 7181 दरपत्रक
9 1718
वाई
कोल्हापुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटनं.बी-५०,
गरवारेकंपनीसमोर,
महाराष्ट्रऔद्योगिक
विकासमहामंडळ
क्षेत्र,वाई
वाई , सातारा
412803.
02167-265285
9642 4809 दरपत्रक
13 1832
वाई बाजार
लातुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
एपीएमसीमार्केट
यार्ड,वाईबाजार
माहूर , नांदेड
431721.
9307712395
3980 2040 दरपत्रक
7 1407
वांबोरी
पुणे
म.रा.वखारमहामंडळ,
प्लॉटनं.,
न्यूसिध्देश्वर
मार्केटयार्ड,
वांबोरी
राहुरी, अहमदनगर
413704.
02426-272432
2000 339 दरपत्रक
10 1423
वणी (नाशिक)
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
मुळाणीरोड,वणी
दिंडोरी , नाशिक
422215.
8793245664
2000 1374 दरपत्रक
5 1325
वणी (यवतमाळ)
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
चंद्रपूररोड,
वणी
वणी , यवतमाळ
445304.
-
7430 4192 दरपत्रक
6 1207
खामगाव (वरखेड)
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
शेगांवरोड,
वरखेड
खामगाव , बुलढाणा
444303.
9158001330
57855 34 दरपत्रक
6 1310
वरोरा
नागपुर
म.रा.वखारमहामंडळ,
सराफफॅक्टरी
जवळ,वरोरा
वरोरा , चंद्रपूर
442907.
07176-282179
9880 663 दरपत्रक
7 1305
वरुड
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
नागपूररोड,
रोशनखेडफाटा,
वरूड
वरुड , अमरावती
444706.
07229-232437
6715 3653 दरपत्रक
8 1621
वाशिम
अमरावती
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृ.उ.बा.समिती,रेल्वे
स्टेशनजवळ
वाशिम
वाशीम , वाशीम
444505.
07252-232158
15728 1542 दरपत्रक
8 1432
यावल
नाशिक
म.रा.वखारमहामंडळ,
कृषिउत्पन्न
बाजारसमिती,
मार्केटयार्ड
यावल , जळगाव
425301.
-
4250 3136 दरपत्रक