दरपत्रक "58 (R)" नुसार "C" वखार केद्रांवरिल साठवणुकीचे दर "01-10-2020" पासून सक्रिय

Back
अ. क्र. मालाचे नाव पोत्यांचे वजन वखार पावतीवर
साठविलेल्या पोत्यांची संख्या
प्रति माह/पोते साठवणुक
भाडे (पैसे)
अॅडव्हलम आकार
(मालच्या प्रत्येक ₹100 किमंती करिता) (पैसे)
कृपया साहित्य आणि पोत्यांचे वजन निवडा...!!