निविदा सुचना

अ.क्र. निविदेचे वर्णन दिनांक पासून दिनांक पर्यंत अंतिम दिनांक निविदा फाईल
1
अंजनी खुर्द येथे पी.ई.बी पध्दतीने गोदाम बांधकाम व इतर अनुषंगिक कामे करणे. 29/11/2023 11/01/2024 11/01/2024
2
CFS, द्रोणागिरी नोड मुंबई येथे H & T कंत्राटदाराच्या नियुक्तीसाठी ई निविदेबाबत मुदतवाढीची सूचना 29/11/2023 06/12/2023 06/12/2023
3
डेडिकेटेड रेंटल मेल सर्व्हर करीता दरपत्रके मागविणेबाबत 24/11/2023 05/12/2023 05/12/2023