निविदा सुचना

अ.क्र. निविदेचे वर्णन दिनांक पासून दिनांक पर्यंत अंतिम दिनांक निविदा फाईल
1
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ याची शास्त्रोक्त पध्दतीने बांधलेली सुसज्ज गोदामे लॉक ॲन्ड की पध्दतीवर भाडेतत्वावर देणे बाबत (लातूर विभाग) 15/05/2024 28/05/2024 31/05/2024