संग्रहित निविदा सुचना

अ.क्र. निविदेचे वर्णन दिनांक पासून दिनांक पर्यंत अंतिम दिनांक निविदा फाईल
1
CFS, द्रोणागिरी नोड मुंबई येथे H & T कंत्राटदाराच्या नियुक्तीसाठी ई निविदेबाबत मुदतवाढीची सूचना 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023
2
“विना कमिशन तत्वावर” जाहिरात एजन्सींचे यादी (Empanelment) देणेबाबतची ई- निविदा सुचना. 11/08/2023 17/08/2023 17/08/2023
3
महामंडळाच्या www.mswarehousing.com संकेतस्थळाकरीता SSL Certificate खरेदी करण्याकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत. 05/06/2023 09/06/2023 09/06/2023
4
स्मार्ट प्रकल्पांअतर्गत चिनोरा येथे गोदाम बांधकाम व इतर अनुषंगिक काम करणेबाबत.. 27/04/2023 09/06/2023 09/06/2023
5
अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकरीता राज्यात विविध ठिकाणी PEB पद्धतीचे बांधकाम व इतर अनुषंगिक कामे करणेबाबत.. 03/05/2023 12/05/2023 12/05/2023
6
सांगोला येथील शितगृह सुविधा भाडे तत्वावर देणेबाबतची ई निविदा सुचना 11/04/2023 25/04/2023 25/04/2023
7
वखार केंद्रासाठी बायोमॅट्रीक मशीनचा पुरवठा तसेच त्याची जोडणी करुन देणेकरीता दरपत्रके मागविण्याबाबत. 28/03/2023 11/04/2023 11/04/2023
8
अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकरीता राज्यात विविध ठिकाणी PEB पद्धतीचे बांधकाम व इतर अनुषंगिक कामे करणेबाबत.. 17/03/2023 31/03/2023 31/03/2023
9
अमरावती आणि संभाजीनगर विभागातील वखार केंद्रावर तळवट दुरुस्तीची कामे करणेबाबत.. 16/03/2023 23/03/2023 27/03/2023
10
पीआययू, म. रा. व. म., स्मार्ट कार्यालयासाठी फर्निचर खरेदीसाठी दरपत्रक 06/03/2023 20/03/2023 20/03/2023
11
सांगोला येथील शितगृह सुविधा भाडे तत्वावर देणेबाबतची ई-निविदा सुचना (शुध्दीपत्रक) 10/03/2023 20/03/2023 20/03/2023
12
वाडी हिंगणा वखार केंद्रावरील गो.क्र 7 चे तळवट दुरुस्तीचे काम करणेबाबत.. 22/02/2023 08/03/2023 10/03/2023
13
सांगोला येथील शितगृह सुविधा भाडे तत्वावर देणेबाबतची ई-निविदा सुचना (शुध्दीपत्रक) 08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023
14
लोटे (P) येथे कोसळलेल्या कंपाउंड भिंतीची दुरुस्ती करणेबाबत 28/02/2023 03/03/2023 03/03/2023
15
लोटे परशुराम येथील पडझड झालेल्या संरक्षक भिंतीची दुरुस्ती करणेबाबत 20/02/2023 28/02/2023 28/02/2023
16
सांगोला येथील शितगृह सुविधा भाडे तत्वावर देणेबाबतची ई-निवीदा सुचना 08/02/2023 17/02/2023 17/02/2023
17
महामंडळाचा www.mswarehousing.com या संकेतस्थळाच्या वार्षिक देखभालीचे कामकाजाबाबत. 12/01/2023 25/01/2023 25/01/2023
18
शुद्धीपत्रक मिरज येथील शितगृह सुविधा भाडे तत्वावर देणेबाबतच्या ई-निविदा सूचनेबाबत 04/01/2023 13/01/2023 13/01/2023
19
मिरज येथील शितगृह सुविधा भाडे तत्वावर देणेबाबतची ई-निविदा सूचना. 04/01/2023 13/01/2023 13/01/2023
20
Zimbra ई-मेल सर्व्हरकरीता management, administration व support मिळणेकरीता दारपत्रके मागवण्याबाबत. 26/12/2022 04/01/2023 04/01/2023
21
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, खडी येथील गेट नं. २२१ मध्ये जोत्यापर्यंतचे काम व कलरिंगचे काम करणेबाबत 13/12/2022 22/12/2022 21/12/2022
22
ई-मेल सर्व्हर भाड्याने घेण्याकरता दरपत्रके मागविणेबाबत 02/12/2022 12/12/2022 12/12/2022
23
जांबरगाव येथे सायली पद्धतीचा प्रकल्प उभारणेबाबत 16/11/2022 10/12/2022 09/12/2022
24
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, मिरजगांव येथील गेट नं. २०० मध्ये जोत्यापर्यंतचे काम व कलरिंगचे काम करणेबाबत 23/11/2022 30/11/2022 30/11/2022
25
पुस्तक छपाईसाठीचे दरपत्रक. 16/11/2022 30/11/2022 30/11/2022
26
गोदामातील हाताळणी काम बारामती (औद्योगिक व जळोची)(खत कंपन्या व इतर ठेवीदाराकरिता ) 11/10/2022 31/10/2022 31/10/2022
27
सन २०२३ दिनदर्शिका छपाई कामाची दरपत्रके निविदा 25/10/2022 31/10/2022 31/10/2022
28
अर्जुनी (मो ) वखारकेंद्र येथील भुईकाटा वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करीता दरपत्रक मागणी सूचना 15/09/2022 20/09/2022 20/09/2022
29
गोदामातील हाताळणी काम (खत कंपन्या व इतर ठेवीदाराकरिता ) 07/07/2022 27/07/2022 27/07/2022
30
छपाई लेखन साम्रगी कामाची ई-निविदा (कालावधी 01.06.2023 ते 31.05.2024) 22/05/2023 01/01/1970 01/01/1970
31
छपाई लेखन सामग्री कामाची ई-निविदा (कालावधी 01.06.2023 ते 31.05.2024) 22/05/2023 01/01/1970 01/01/1970
32
छपाई लेखन सामग्री कामाची ई-निविदा (कालावधी 01.06.2023 ते 31.05.2024) 22/05/2023 01/01/1970 01/01/1970
33
महामंडळाच्या www.mswarehousing.com संकेतस्थळाकरीता SSL Certificate खरेदी करण्याकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत. 05/06/2023 09/06/2023 01/01/1970
34
वार्षिक अहवाल पुस्तिका 2022-23 08/11/2023 09/11/2023 01/01/1970